Regulamin sklepu

Sklep internetowy działający pod adresem www.ciekawikrakowa.pl  prowadzony jest przez: Ciekawi Krakowa Klaudia Ziobro, ul. Teligi 23/29, 30-835 Kraków, NIP: 6792954467, zwanym dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ciekawikrakowa.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego,
  2. procedury reklamacji i odstąpienia od umowy.
 3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach serwisu.

§ 2 OFERTA

 1. Nabywcą może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.
 2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Oferta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienie można złożyć korzystając ze sklepu internetowego na stronie www.ciekawikrakowa.pl, 24 godziny na dobę, w każdym dniu tygodnia.
 2. Warunkiem dokonania zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
  3. wybranej metody płatności.
 5. Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny adres e-mail lub numer telefonu) w ciągu 5 dni, zostanie ono anulowane.
 7. Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Dane podane przez Klienta zbierane i przechowywane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

§ 4 METODY PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na konto bankowe w  Banku Santander 66 1090 2053 0000 0001 5009 4498 
  2. za pomocą szybkich płatności on-line realizowanych przez PayPro (przelewy24.pl)
 2.  Zamówienie jest realizowane po wpływie podanej w potwierdzeniu zamówienia kwoty na konto. Brak odnotowania wpłaty w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. Realizacja zamówienia może trwać maksymalnie 7 dni roboczych.
 3. Oferowany towar dostarczamy na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost .
 4. Przygotowanie zamówienia do wysyłki wynosi od 1 do 7 dni roboczych, po których następuje wysyłka towaru.
 5. Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletnej zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez doręczyciela i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji na adres e-mail info@ciekawikrakowa.pl. Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
  1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
  2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  4. szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 6 PROCEDURY REKLAMACJI I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego konsumenta na warunkach określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, to jest w okresie dwóch lat od daty sprzedaży.
 2. Konsument obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o niezgodności towaru z umową nie później niż w terminie 14 dni od daty stwierdzenia w/w niezgodności, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem https://ciekawikrakowa.pl/zwrot-lub-wymiana-towaru-2/.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
 5. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem https://ciekawikrakowa.pl/zwrot-lub-wymiana-towaru-2/,  w terminie 14 dni. Termin 14 dni liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru przez kuriera lub od dnia odebrania przesyłki z punktu odbioru.
 6.  Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. art. 38 pkt 3. prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów spersonalizowanych.
  Art 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) pkt . 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: Theta Studio Damian Hachuła, ul. Pokoju 130, 43-140 Lędziny. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni.
 8. Koszt przesyłki zwrotnej, od Klienta do Sprzedawcy, pokrywa Sprzedawca pod warunkiem nadania przesyłki poprzez serwis szybkiezwroty.pl.
 9. Zwracany przez Klienta Towar nie może nosić śladów użytkowania (noszenia, prania itp.), a także powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 10. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu którego właścicielem jest Ciekawi Krakowa Klaudia Ziobro, ul. Teligi 23/29, 30-835 Kraków, NIP: 6792954467, bez pisemnej zgody Sprzedającego.